fbpx

Regulamin Sklepu

Regulamin sklepu internetowego – www.blondpanidomu.pl

 

I. [Postanowienia ogólne]

 

1. Informacje o sklepie

Niniejszy dokument określa regulamin sklepu internetowego dostępnego poprzez stronę internetową www.blondpanidomu.pl/sklep od Mirosławy Trenerowskiej, prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą BPD Mirosława Trenerowska, ul. Augustyna Szamarzewskiego 31/19 60-552 Poznań, NIP 9671218127, REGON 385712481 wpisanego do rejestru CEIDG oraz zasad dokonywania zakupów w tym sklepie.

 

2. Definicje

Sprzedawca – BPD Mirosława Trenerowska, ul. Augustyna Szamarzewskiego 31/19 Poznań, NIP 9671218127

Klient – osoba fizyczna (posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych) lub prawna, która dokonała lub zamierza dokonać zakupu w sklepie internetowym www.blondpanidomu.pl/sklep. Klientem może być zarówno konsument, jak i przedsiębiorca.

Konsument – użytkownik, który jako osoba fizyczna dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Konsumentem, w rozumieniu tego regulaminu jest również przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, zawierający umowy niemające charakteru wynikającego z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności.

Sklep – sklep internetowy utrzymywany przez Sprzedawcę na domenie www.blondpanidomu.pl/sklep

Regulamin – niniejszy dokument, określający zasady dokonywania zakupów w tym sklepie.

Treści cyfrowe – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej (np. e-booki).

Usługi cyfrowe – usługi pozwalające na przechowywanie i dostęp do danych w postaci cyfrowej lub inne formy za pomocą danych cyfrowych (np. newsletter).

Umowa o dostarczenie treści cyfrowych – umowa zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem polegająca na udzieleniu dostępu do treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym.

 

3. Kontakt

Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną pod adresem e-mail: blondpanidomu@gmail.com

 

II. [Warunki zakupów]

 

1. Rodzaj oferowanych produktów

Sklep oferuje treści cyfrowe (np. e-booki), a także inne produkty elektroniczne autorstwa Sprzedawcy. Specyfika każdej z oferowanych treści cyfrowych znajduje się w opisie produktu w Sklepie sprzedawcy.

Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy również usługę cyfrową w postaci wysyłki newslettera, w sytuacji, gdy Klient wyraził zgodę na zapis. Wszystkie szczegóły dotyczące jego wysyłki, zapisu i rezygnacji zostały opisane w Polityce Prywatności.

 

2. Ceny i płatności

Wszystkie ceny podane na stronie sklepu są wyrażone w polskich złotych oraz są cenami brutto, czyli zawierają podatek VAT. Klient może dokonać zapłaty za zamówienie przy pomocy następujących sposobów płatności:

  • szybkie płatności i BLIK (dostarczane przez PayU) oraz
  • tradycyjnego przelewu.

W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie 7 dni, Sprzedawca (po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty) może odstąpić od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

 

3. Wymagania techniczne

Do skorzystanie ze Sklepu jest wymagane: podłączenie do sieci Internet, posiadanie jednej z przeglądarek internetowych oraz konta pocztowego e-mail. Sklep nie jest w stanie zagwarantować, że łączenie oraz przeglądanie stron serwisu www.blondpanidomu.pl będzie odbywało się w sposób niezakłócony oraz pozbawiony wad technicznych.

 

III. [Sposób realizacji zamówienia]

 

1. Procedura składania zamówienia

Klient składa zamówienie bez potrzeby rejestracji konta poprzez stronę internetową Sklepu. Klient najpierw dokonuje wyboru przedmiotu zakupu, następnie składa zamówienie, wybiera formę płatności, potwierdza złożenie zamówienia i dokonuje płatności. Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z obowiązkiem zapłaty.

 

2. Dostawa

W przypadku treści cyfrowych, dostawa odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty e-mail i jest bezpłatna. Treść cyfrowa jest udostępniana do pobrania niezwłocznie po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji o zaksięgowaniu płatności. Dostęp do pobrania produktu jest przyznawany na 30 dni od dnia zakupu.

 

3. Ewidencja sprzedaży

W związku z faktem, iż przepisy podatkowe nie nakładają na Sprzedawcę obowiązku każdorazowego wystawiania faktur (dokonuje sprzedaży osobom fizycznym), ani nie ma on obowiązku posiadania kasy fiskalnej (nie wystawia paragonów), Sprzedawca oświadcza, iż prowadzi w sklepie sprzedaż bezrachunkową. Jednak w sytuacji, kiedy Klient (firma) wskaże w formularzu zamówienia chęć otrzymania faktury VAT, to taka faktura zostanie mu wystawiona.

 

4. Ograniczenia realizacji zamówienia

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy, w przypadku podejrzenia, że dane teleadresowe Klienta mogą być niezgodne z prawdą.

 

IV. [Polityka zwrotów]

 

Konsument nie ma prawa do odstąpienia od umowy, o ile zostały spełnione przesłanki określone w art. 38 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta. W sytuacji zatem, gdy przyjął on do wiadomości informacji o utracie prawa do odstąpienia do umowy oraz przekazał potwierdzenie zgody za pośrednictwem wiadomości e-mail, następuje zgoda na natychmiastowe rozpoczęcie świadczenia.

Zgoda ta jest pobierana w formie zaznaczenia odpowiedniego checkboxa w komunikacji mailowej dostarczającej link do pobrania produktu. Wówczas klient ma możliwość wybrać i zaznaczyć zgodę o treści „Rozumiem, że po pobraniu treści cyfrowych tracę prawo do odstąpienia od umowy”.

Zwrot może zostać dokonany w terminie 14 dni bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie wyłącznie drogą elektroniczną pod adres e-mail blondpanidomu@gmail.com jedynie w sytuacji, kiedy Klient nie przekazał zaznaczenia zgody o treści jw., czyli nie pobrał zakupionego przez siebie produktu. Wówczas środki zostaną zwrócone w ciągu 14 dni tym samym kanałem płatności.

 

V. [Polityka reklamacji]

 

Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia treści cyfrowej zgodnie z umową. Reklamacja może jednak zostać złożona przez klienta drogą elektroniczną na adres e-mail Sprzedawcy, tj. blondpanidomu@gmail.com.

Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać imię i nazwisko, adres, dowód zakupu, oznaczenie reklamowanego towaru, wskazanie wady opisującej sposób niezgodności towaru z umową wraz z datą jej wystąpienia oraz żądanie reklamującego wraz z datą i podpisem składającego reklamację.

Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od dnia jej zgłoszenia, a o jej wyniku Klient zostanie powiadomiony również za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

VI. [Ochrona danych osobowych]

 

Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca, tj. BPD Mirosława Trenerowska, która przetwarza dane osobowe Klientów na podstawie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) oraz zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe dostarczone przez Klienta są zbierane i przetwarzane przez Sprzedawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz z zasadami określonymi w Polityce Prywatności, również dostępnej na stronie Sklepu.

 

VII. [Prawa autorskie i licencja]

 

Sprzedawca sprzedaje Klientowi treść cyfrową na zasadzie udzielania licencji bez prawa do udzielania sublicencji na korzystanie z nich.

E-book nie jest egzemplarzem utworu, nie dochodzi więc do wyczerpania prawa o którym mowa w art. 51 Ustawy o prawie autorskim, w związku z czym prawo do użytkowania e-booka ma jedynie osoba, która zakupiła go na stronie Sklepu.

Licencja przewiduje dopuszczalną ilość pobrań w zakresie nieograniczonym, w terminie maksymalnie 30 dni od daty zakupu i jest ona udzielana tylko i wyłącznie jednej osobie – Kupującemu. W związku z powyższym, dalsze wykorzystanie treści cyfrowej, jej przetwarzanie, cytowanie, kopiowanie itp. jest możliwe tylko i wyłączne za pisemną zgodą Wydawcy, tj. właściciela Sklepu.

Plik z treścią cyfrową (np. e-book) jest chroniony poprzez znak wodny, w którym po zakupie znajdą się zakodowane dane Kupującego, nr transakcji oraz adres e-mail. Ma to na celu zabezpieczenie przez nielegalnym kopiowaniem i dystrybucją oraz pomoc w identyfikacji źródła rozpowszechniania.

 

VIII. [Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów]

 

W celu rozwiązania sporu zaistniałego w związku z dokonywaniem zakupów w Sklepie, Klient ma możliwość skorzystania z pomocy następujących instytucji przez wytoczeniem sprawy w sądzie powszechnym.

Są to między innymi: skorzystanie ze stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej poprzez złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikającego z umowy sprzedaży; zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w celu polubownego zakończenia sporu; zwrócenia się o pomoc do powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, której celem jest ochrona praw konsumentów.

Szczegółowe informacje o możliwościach skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów oraz dostępności procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych instytucji takich jak Inspekcja Handlowa, powiatowi (miejscy) rzecznicy konsumentów, organizacji społecznych zajmujących się ochroną praw konsumentów, a także Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Pod tym adresem znajduje się platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

IX. [Postanowienia końcowe]

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176 z późn. zm.) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271 z późn. zm.).

Regulamin obowiązuje od dnia 13.11.2023 r. i od tej pory jest na stałe dostępny na stronie Sklepu. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie, nie będą miały one jednak wpływu na już złożone zamówienia czy dokonane zakupy w Sklepie.